Global Compact

Arken Zoo anslöt sig till FN Global Compact i mars 2013.

Vi stödjer Global Compact och dess tio principer,och vill att värdena ska genomsyra vår organisation samt ställer samma krav på våra leverantörer.The Global Compact Arken Zoo

Global Compact och dess principer är baserade och förenliga med följande universella principer:

  • FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • ILO: s grundläggande principer och rättigheter
  • FN Rio-deklarationen om miljö och utveckling
  • FN: s konvention mot korruption
     

Mer information om Global Compact, hittar du här.

Engagemang

Arken Zoo och dess personal har åtagit sig att följa Global Compacts principer i alla våra verksamheter.
Leverantörer till Arken Zoo har tecknat en separat uppförandekod där de förbinder sig att agera enlighet med Global Compact och dess principer.

Principer

Global Compact uppmanar företagen att anamma, stödja mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och principer om korruptionsbekämpning som rör grundläggande värderingar.

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Företagen ska stödja och ha respekt för universella mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet.
Princip 2: Företag ska se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Karriär

Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar .
Princip 4: Företag ska stödja alla former av eliminering av tvångsarbete.
Princip 5: Företag ska stödja avskaffande av barnarbete.
Princip 6: Företag ska stödja avskaffandet av diskriminering i arbetslivet.

Miljö

Princip 7: Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
Princip 8: Företag ska ta initiativ för att främja ett ansvarstagande i miljöfrågor.
Princip 9: Företag ska uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik och spridning av resultat.

Anti-korruption

Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.
 
Du kan läsa mer om principerna här.