Bokningsvillkor tjänster

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när en kund (“Kunden”) beställer Arken Zoo Djurhälsas tjänster för trimning, kloklippning, andra pälsvårdsbehandlingar samt övriga tjänster i vårt serviceutbud ("Tjänst").

Serviceavtal Kunden kan beställa Tjänst via telefon, internetbokning eller på annat sätt. Vid bokningstillfället, eller senast då djuret överlämnas till Arken Zoo Djurhälsa för behandling, erhåller Kunden information om Tjänstens innehåll.

Hundtrim

Arken Zoo Djurhälsa tillhandahåller Tjänsten vid den överenskomna tiden med adekvat omsorg och professionalism. Arken Zoo Djurhälsa förbehåller sig rätten att vägra att utföra Tjänsten för det fall att djuret är aggressivt eller på annat sätt utsätter hundfrisören, eller sig själv, för fara.

Kundens åtaganden Kunden är ansvarig för att tillse att:

 • information som Kunden försett Arken Zoo Djurhälsa med är korrekt.
 • djuret inte har några parasiter eller andra smittsamma sjukdomar vid tiden för utförandet av Tjänsten.
 • Kunden är fullt ansvarig för eventuella kostnader som Arken Zoo Djurhälsa eller tredje part lider p.g.a. att djuret vid Tjänsten hade parasiter eller andra smittsamma sjukdomar.
 • Arken Zoo Djurhälsa erhållit samtlig information om djurets temperament och/eller eventuella skador hos djuret som kan vara relevant för Tjänstens utförande. 
 • djuret är vaccinerat i enlighet med Jordbruksverkets rekommendationer.
 • Kunden är djurets legala ägare eller i annat fall har rätt att beställa Tjänsten till djuret.
 • Kunden hämtar djuret vid den överenskomna tiden. Är Kunden försenad ska Kunden meddela Arken Zoo Djurhälsa detta och Arken Zoo Djurhälsa har rätt att ta ut en extra avgift från Kunden vid försenad upphämtning. Om djuret ej hämtas samma dag förbehåller sig Arken Zoo Djurhälsa rätten att lämna över djuret till vederbörliga instanser samt ersättas för eventuella kostnader härmed.

Priser

Arken Zoo Djurhälsa har rätt att ge Kunden ett estimerat pris för Tjänsten vid bokningstillfället. För det fall att ett fast pris ej överenskommits med Kunden ska Kunden betala pris enligt vid var tid gällande prislista. Om Tjänsten ej kunnat färdigställas p.g.a. djurets beteende har Arken Zoo Djurhälsa ändå rätt att ta fullt betalt för utförd tjänst.

Extraarbete

Om Arken Zoo Djurhälsa under Tjänsten upptäcker att ytterligare arbete krävs för att uppnå överenskommet resultat, ska Arken Zoo Djurhälsa kontakta Kunden för att få ett godkännande för att utföra extraarbetet. Om Kunden inte går att nå, har Arken Zoo Djurhälsa rätt att utföra extraarbetet givet att kostnaden för extraarbetet är rimligt i relation till det tidigare uppskattade slutpriset. Arken Zoo Djurhälsa kan också välja att inte utföra extraarbetet.

Betalning

Kunden ska betala för Tjänsten när djuret hämtas från Arken Zoo Djurhälsa. Om Kunden inte betalar för Tjänsten vid detta tillfälle kommer Kunden att debiteras ränta i enlighet med räntelagen (1975:365) + 8%.  

Avbokning

Kunden har rätt att avboka Tjänsten senast 24 timmar innan utsatt tid. Om Kunden avbokar senare än så har Arken Zoo Djurhälsa rätt att debitera Kunden en avbokningsavgift på halva priset av bokad Tjänst, oavsett om Kunden bokar en ny tid eller inte. Om Kunden inte dyker upp till utsatt tid har Arken Zoo Djurhälsa rätt att debitera Kunden fullt pris för bokad Tjänsten.

Om djuret blir skadat eller insjuknar är Arken Zoo Djurhälsa ej ansvarigt för skada hos djuret p.g.a. att djuret insjuknar, skadas, avlider eller av någon annan anledning såvida inte Arken Zoo Djurhälsa orsakat skadan genom vårdslöshet eller avsiktlig försummelse. Om djuret skadas eller insjuknar kommer Arken Zoo Djurhälsa att försöka kontakta Kunden. Kunden ska tillse att denne är nåbar under utföringen av Tjänsten. Om djuret skadas eller insjuknar förbehåller sig Arken Zoo Djurhälsa rätten att ta djuret till en veterinär. Eventuella kostnader härför har Arken Zoo Djurhälsa rätt att debitera Kunden. Vidare har Arken Zoo Djurhälsa rätt att avbryta Tjänsten av djuret och begära att Kunden hämtar djuret om Tjänsten inte kan utföras på ett säkert sätt för djuret eller hundfrisören. Arken Zoo Djurhälsa har dock rätt att debitera Kunden i enlighet med vad som framgår under punkten Priser.

Skada orsakad av djuret

Kunden är fullt ansvarig för eventuella skador eller kostnader orsakade av djuret, såvida inte skadan uppstått genom Arken Zoo Djurhälsa grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse.

Begränsning av ansvar är Arken Zoo Djurhälsa ansvarigt för fel i utförd Tjänst i enlighet med vid var tid gällande Konsumentlagstiftning. Under inga omständigheter är Arken Zoo Djurhälsa ansvarigt för indirekta skador eller följdskador.

Personuppgifter

Arken Zoo Djurhälsa kommer att behandla Kundens personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Information om hantering av personuppgifter och rättigheter finns i Arken Zoo's Dataskyddsbeskrivning. Information om hantering av personuppgifter i webbreserveringstjänsten som används av Arken Zoo Djurhälsa finns i DigitalBookers sekretessvillkor.

Bilder

Arken Zoo Djurhälsa kan, med Kundens medgivande, ta bilder av djuret och använda dessa i kommunikations- och marknadsföringssyfte, i tryckt och digitalt format inklusive sociala medier. Arken Zoo Djurhälsa behöver inte inkludera djurets eller Kundens namn, och betalar inte ut någon ersättning när bilderna används.

Lagval och tvister

Detta avtal gäller under svensk rätt. Eventuella tvister avseende avtalet mellan parterna ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän domstol.

 

Bokningsvillkor kurs

Allmänt

Dessa villkor gäller när en kund ("Kunden") bokar in sig på kurs, privatlektion eller annat arrangemang kopplat till hundträningstjänster i vårt serviceutbud ("Tjänst"). Arken Zoo Djurhälsa (inklusive hundträning) förbehåller sig rätten att neka Tjänsten för det fall att djuret är aggressivt eller på annat sätt utsätter personal, sig själv eller andra kursdeltagare, för fara. Erlagd avgift återbetalas ej.

Serviceavtal

Kunden kan beställa Tjänst via telefon, internetbokning eller på annat sätt.

Kundens åtaganden

Kunden är ansvarig för att tillse att:

 • · information som Kunden försett Arken Zoo Djurhälsa med är korrekt.
 • · djuret inte har några parasiter eller andra smittsamma sjukdomar vid tiden för utförandet av Tjänsten.
 • · Kunden är fullt ansvarig för eventuella kostnader som Arken Zoo Djurhälsa eller tredje part lider p.g.a. att djuret åsamkat skada på material, person eller annat djur, eller att djuret vid Tjänsten hade parasiter eller andra smittsamma sjukdomar.
 • · Arken Zoo Djurhälsa erhållit samtlig information om djurets temperament och/eller eventuella skador hos djuret som kan vara relevant för Tjänstens utförande.
 • · djuret är vaccinerat i enlighet med Jordbruksverkets rekommendationer.
 • · Kunden är djurets legala ägare eller i annat fall har rätt att beställa Tjänsten till djuret.

Priser

Priset för kurs framgår av kursinformationen. I och med att Kund genomför bokning har priset accepterats.

Betalning

Kunden ska betala för Tjänsten innan Tjänsten påbörjas. Betalning sker i kassan.

Avbokning

Kunden har rätt att avboka Tjänsten senast 5 dagar innan första kurstillfället utan debitering. Om Kunden avbokar senare än så ska veterinär eller läkarintyg kunna uppvisas inom 7 dagar annars har Arken Zoo Djurhälsa rätt att debitera Kunden en avbokningsavgift på halva priset av bokad Tjänst, oavsett om Kunden bokar en ny tid eller inte. Om Kunden inte dyker upp till utsatt tid har Arken Zoo Djurhälsa rätt att debitera Kunden fullt pris för den bokade Tjänsten. Om hunden under kursens gång insjuknar eller skadas så pass illa att fullföljande av kursen inte är möjlig erbjudes om möjligt, vid uppvisande av veterinärintyg samt i samråd med instruktör, plats på kommande kursomgång för de missade tillfällena.

Skada orsakad av djuret

Kunden är fullt ansvarig för eventuella skador eller kostnader orsakade av djuret, såvida inte skadan uppstått genom Arken Zoo Djurhälsa grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse.

Begränsning av ansvar är Arken Zoo Djurhälsa ansvarigt för fel i utförd Tjänst i enlighet med vid var tid gällande Konsumentlagstiftning. Under inga omständigheter är Arken Zoo Djurhälsa ansvarigt för indirekta skador eller följdskador.

Personuppgifter

Arken Zoo Djurhälsa kommer att behandla Kundens personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Information om hantering av personuppgifter och rättigheter finns i Arken Zoo's Dataskyddsbeskrivning. Information om hantering av personuppgifter i webbreserveringstjänsten som används av Arken Zoo Djurhälsa finns i DigitalBookers sekretessvillkor.

Bilder

Arken Zoo Djurhälsa kan, med Kundens medgivande, ta bilder av djuret och använda dessa i kommunikations- och marknadsföringssyfte, i tryckt och digitalt format inklusive sociala medier. Arken Zoo Djurhälsa behöver inte inkludera djurets eller Kundens namn, och betalar inte ut någon ersättning när bilderna används.

Lagval och tvister

Detta avtal gäller under svensk rätt. Eventuella tvister avseende avtalet mellan parterna ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand av allmän domstol.